top of page

Kuka on Ilmestyskirjan peto?

Bible

Johanneksen valtavien näkyjen sykli alkoi näyllä siitä, miten Saatanan viha Kristuksen Kirkkoa vastaan on sammumaton ja polttava. Nyt käsiteltävissä luvuissa tämä viha alkaa tulla pidäkkeettä esiin.


Peto ilmestyy 13:1-10


Merestä, kaikkien pahojen voimien lähteestä, nousee nyt esille merkillinen peto. Vanhan testamentin tuntija ymmärtää heti jota­kin sen olemuksesta. Siinä on samaan hahmoon yhdistettynä paljon sitä, mitä Daniel kertoi neljästä näkemästään pedosta (Dan. 7:1-12). Danielin kirjassa pedot merkitsivät valtiota ja siksi Ilmes­tyskirjan lukijan on ajateltava valtiota, jossa yhdistyvät erilai­set pahat ominaisuudet. Ainakin Ilm. 17:9 selittää pedon seitse­män pään tarkoittavan hallitsevan kaupungin seitsemää vuorta eikä se jätä väärinymmärryksen mahdollisuutta: Tässä tarkoitetaan Roomaa, seitsemän kukkulan kaupunkia, joka hallitsi tuolloista maailmaa suvereenina mahtina. Yksi pedon päistä, joka oli saanut sur­maniskun mutta parantunut, saattaa tarkoittaa keisari Neroa, jonka jotkut odottivat palaavan valtaan, toiset salaisesta maanpa­osta, toiset kuolleista heränneenä.


Moni asia siis tuo mieleen varhaisia kristittyjä vainonneen Rooman, mutta ydinasia ei ole tässä. Tärkeintä on nähdä jumalat­toman valtion Kristuksen Kirkkoa vihaava olemus. Jumalan salli­muksesta peto saa osakseen suuren menestyksen "42 kuukauden ajak­si" - luku on enemmän kuin tuttu Danielin kirjasta (puoli vuosi­viikoa; Daniel 9:27) ja epäilemättä symbolinen. Siihen aikaan kuuluu katkera kristittyjen vaino ja Kristuksen omien osa on joko luopua Herrastaan ja kumartaa petoa tai kestää uskossaan ja kärsiä ahdistusta ja vaivaa. Ja siksi pyhiltä kysytään kärsivällisyyttä ja uskoa. Kaupungit ja valtiot tulevat ja menevät - palaamme tähän kysymykseen vielä -, mutta lo­punajan tapahtumat seisovat edelleen ovella.


Toinen peto 13:11-18


Toinen peto on arvoituksellisempi kuin edeltäjänsä. Sen taakse näyttää kuitenkin selvästi kätkeytyvän ihminen eikä abstrakti mahti. Toisen pedon tehtävänä on toimia ensimmäisen pedon mark­kinamiehenä ja propagandistina, ja tehtävää edesauttavat suuret ihmeet. Muutamat ovat nähneet tämän pedon takana Vähä-Aasian keisarikulttia vaalivat papit, jotka pakottivat kaikki valtakunnan kansalaiset kuoleman uhalla kumartamaan keisarien kuvia. Joka tapauksessa kristityt joutuivat jo tuolloin ja erityisesti hieman myöhemmin valitsemaan elämän ja kuoleman välillä: Joko kumartamaan keisarien kuvia ja elämään tai kieltäytymään ja kuolemaan.


Pedon luku ja pedon merkki ovat olleet yhä uudelleen Raamatun lukijoi­den kiinnostuksen kohde. Lennokas mielikuvitus on löytänyt var­maan satoja eri vaihtoehtoja molemmille. Pedon lukua on koe­tettu selvittää antamalla heprealaisilel, kreikkalaisille tai roomalaisille kirjaimille niiden normaalit lukuarvot. Näin on saatu esiin useita nimiä, mm. keisari Neron, mutta mitään varmuut­ta ei ole. Pedon merkillä saatetaan tarkoittaa tatuoimalla ihmi­seen pantua merkkiä, mutta myös leimaa, sinettiä tms. Ainakin myöhemmin kaikki Rooman kansalaiset joutuivat hankkimaan itselleen todistuksen siitä, että he olivat viranomaisen läsnäollessa uhran­neet keisarin kuvalle.


Tässä yhteydessä on syytä kerrata Ilmestyskirjan kolme tärkeintä tulkintamallia.

   1) Aikahistoriallinen tulkinta kysyy, miten ensimmäiset kuulijat tekstin ymmärsivät ja etsii vastauksia Ilmestyskirjan omasta ajasta: Silloin vastauksiksi löydetään silloin eläneet keisarit ja silloiset vanhat ja uudet tavat

   2) Nykyistävä tulkinta koettaa tuoda tekstin nykyaikaan ja katsoo, että ikivanha kirja puhuu verhotusti asioista, jotka sukeltavat esille meidän aikanamme: Silloin kirjasta löydetään meidän aikamme hallitsijat ja valtiot ja tämähetkiset tekniset mullistukset

   3) Ajaton tulkinta keskittyy siihen, mikä on Kirkon paikka tässä maailmassa: Se on Jumalalle Kristuksen takia rakas ja Saatana vihaa sitä,  Tämän vihan ilmenemismuodot vaihtelevat aikojen kuluessa, mutta itse tilanne ei muutu milloinkaan ennen kuin tämä maailmanaika päättyy. Siksi kristityn on pidettävä huoli yhdestä asiasta: meidän on pysyttävä Kristuksessa emmekä saa koskaan kieltää häntä.

bottom of page